เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


สัมมนารับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ “ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”


บ่ายวันนี้(3มี.ค.65)นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ เข้าร่วมการ สัมมนารับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ “ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ออนไลน์(Zoom Meeting) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วน ตำบลแห่งประเทศไทย ณ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
2024-07-19
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-27