เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 7 8 9) [ 8 เม.ย. 2565 ]70
2 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ฉบับที่ 69 -70 [ 8 เม.ย. 2565 ]84
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 52 พ.ศ. 2558 [ 8 เม.ย. 2565 ]84
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2565 ]87
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 [ 8 เม.ย. 2565 ]97
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2565 ]54
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2565 ]79
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 8 เม.ย. 2565 ]68
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย พ.ศ. 2558 [ 8 เม.ย. 2565 ]92
10 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]83
11 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครู ฯ พ.ศ. 2561 [ 7 เม.ย. 2565 ]53
12 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ [ 5 เม.ย. 2565 ]71
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 53 (ส่วนที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน) [ 5 เม.ย. 2565 ]85
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานเทศบาล [ 5 เม.ย. 2565 ]53
15 ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 5 เม.ย. 2565 ]69
16 ประกาศ ก.จ ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง ฯ พ.ศ. 2562 [ 4 เม.ย. 2565 ]85
17 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 4 เม.ย. 2565 ]50
18 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 1 เม.ย. 2565 ]76
19 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 1 เม.ย. 2565 ]87
20 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 1 เม.ย. 2565 ]82
 
หน้า 1|2