เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจวิสัยทัศน์: มะขามเมืองใหม่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

              ก้าวนำการพัฒนา ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

                       แหล่งผลิตผลไม้รสเลิศ อนุรักษ์จุดกำเนิดแม่น้ำจันทบุรี


พันธกิจ
:พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

          นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

             และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน