เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา(ต้น)

 

 
นางสาวนัทยา  มิ่งมงคล นางเสาวลักษณ์  พวงมณี
ว่าง
นายนาวิน  บัวเกิด
นายมณฑล  พลคิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวนันทวัน  สิงห์ขรณ์ นางสาวศิรินดา ชนะกุล
นางสาวลัดดา บุญเรือง นางสาวสำอางค์  อรรถมงคล
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก แม่ครัว