เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
กองการศึกษา

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา(ต้น)

-ว่าง-

นางสาวนัทยา  มิ่งมงคล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นายนาวิน  บัวเกิด
นายมณฑล  พลคิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

ว่าง

  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 

นางเสาวลักษณ์  พวงมณี

ครู
นางสาวนันทวัน  สิงห์ขรณ์ นางสาวศิรินดา ชนะกุล นางสาวลัดดา บุญเรือง
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็กนางสาวสำอางค์  อรรถมงคล

แม่ครัว