เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
กองช่าง

-ว่าง-
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นายวุทธนา  ชัยพิบูลย์
นายปิยะ  พันธุ์ล้น
ว่าง
สถาปนิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาววราภรณ์  ชวกิจภิญโญพงศ์  นายอนุญาต  มุขโต ว่าง นายอนุศักดิ์  พวงมณี
นักจัดการงานทั่วไป
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

นายชิษณุพงศ์  สำอางค์
นางสาวศรุตยา  แก้วตา
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)
   
 
 นายบุญ ปากเคี่ยม นายรุ่งโรจน์  นาคสกุล
 นายภาณุวัตร  คชาไพร นายกรกช  พลคิด
 คนงาน คนงาน  คนงาน คนงาน