เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

กองคลัง

นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วแกมกาญจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาววรรณภา  ทองคำ นางสาวพัทธ์ธีรา  สุนทร นายปิยะ พันธุ์ล้น -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

ว่าง
ว่าง
นางชนิดาภา เชิดกายเพชรา นางสาวกมลวรรณ  ภักดี    โชติกุล
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจิรภัทร แสงสุวรรณ นางสาวลินดา  ทิพจินดา นางสาวกิติยา  ศรีจำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ