เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

กองคลัง

นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วแกมกาญจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาววรรณภา  ทองคำ ว่าง ว่าง -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
นางสาวพัทธ์ธีรา สุนทร
ว่าง
นางชนิดาภา เชิดกายเพชรา นางสาวกมลวรรณ  ภักดี    โชติกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจิรภัทร แสงสุวรรณ นางสาวลินดา  ทิพจินดา นางสาวกิติยา  ศรีจำปา นางสาวจิดาภา  สุขมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี