เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

สำนักปลัดเทศบาล

ว่าง
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นายนที กองจินดา นายจิโรจ  อัครจรัสโรจน์  นางสาวชนิกานต์ เตสง่าวงศ์ นางสาวจินดามาส  ทองปาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   
 
ว่าง
นางสาวกัญจิณัฏฐ์ตา ศรีคงรักษ์
นางสาวอิสราวดี  ดอกไทร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายสุพจน์  แก้วแกมกาญจน์ นางสาวอ้อยใจ  วงศ์กำปั่น  นางสาวประภาพร  มหันตกาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   
นางสาวขวัญจิรา ภมร  นางสาวบุศรินทร์  ฉุยฉาย ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวพุทธชาติ  คนซื่อ
นายอิศเรศ ธรรมเกษร นายพรศักดิ์ หลอดทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
   
นายสราวุธ  คำสาหา นายสมบัติ  พรมมานะ นายสท้าน  หลอดสีสง
คนงานประจำรถขยะ(ผู้มีทักษะ) คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ) คนงานประจำรถขยะ(ผู้มีทักษะ)

นายวัฒนา จันทร์กระจ่าง นายเอกพล  พรมมานะ
นางอังคณา แสงนิล
คนงานประจำรถขยะ(ผู้มีทักษะ) คนสวน(ผู้มีทักษะ)
คนงาน
 
นายเมธาวี ภาสกร วิเชษฐ์  จำสุก
นางอัญชลี อวยพรสวัสดิ์
คนงาน คนงาน คนงาน

   
 นายสราวุธ  ม่วงงาม
 นายรัฐพงษ์ คำเหลือ
นายมานพ บุญอภัย
คนงาน คนงาน  คนงาน


นายวิษณุ ธรรมคงทอง
นายสมพงษ์  กลั่นแดง ว่าง
คนงาน
คนงาน คนสวน