เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

สำนักปลัดเทศบาล
ว่าง

 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 


นายวสันต์  เทียนแก้ว นายนที กองจินดา นายจิโรจ  อัครจรัสโรจน์ ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
 
 
 
นางสาวชนิกานต์ เตสง่าวงศ์
นางสาวกัญจิณัฏฐ์ตา ศรีคงรักษ์
นางสาวอิสราวดี  ดอกไทร
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวจินดามาส  ทองปาน
นางสาวอ้อยใจ  วงศ์กำปั่น  นางสาวประภาพร  มหันตกาสี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวขวัญจิรา ภมร  นางสาวบุศรินทร์  ฉุยฉาย นายสุพจน์  แก้วแกมกาญจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
นายพรศักดิ์ หลอดทอง ว่าง
นายสราวุธ  คำสาหา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 


นายอิศเรศ ธรรมเกษร นายสมบัติ  พรมมานะ นายเมธาวี ภาสกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ) คนงาน 
นายวิษณุ ธรรมคงทอง นางอัญชลี อวยพรสวัสดิ์
นางอังคณา แสงนิล
คนงาน คนงาน คนงาน
 
นายสะท้าน หลอดสีสง วิเชษฐ์  จำสุก
นายวัฒนา จันทร์กระจ่าง
คนงาน คนงาน คนงาน

   
 นายสราวุธ  ม่วงงาม
 นายรัฐพงษ์ คำเหลือ
นายมานพ บุญอภัย
คนงาน คนงาน  คนงาน