เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่


วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 นายทัศณพงษ์ ธรรมคงทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เป็นประธานในการประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่สำคัญคือ 📌ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 📌ญัตติ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 📌ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 "อัญมณีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "พลอยจันท์เกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-พ.ศ.2568 📌ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เป็นค่าใชัจ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านบางจะอ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลมะขาม ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมการประชุม
2024-02-22
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-18