เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

สาสน์จากนายกเทศมนตรี

สารจากนายกฯดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ ตลอดระยะเวลาการเดินทางของผม ในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมาย ตลอดจนได้เห็นถึงปัญหา อึปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและบริหารงาน ในฐานะนายกเทศมนตรีของผมเป็นอย่างมาก สิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและที่สำคัญที่สุดคือประชาชน ทำให้กิจการหรืองานที่ทำทั้งหมดประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ผมยังมีความมุ่งมั่นเสมอว่า จะทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศสืบต่อไป นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่