เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

      7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร