เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

กองคลัง


นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วแกมกาญจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


นางปณิธาน  วงษ์ชีรี
นางชนิดาภา  เชิดกายเพชรา
นางสาววรรณภา  ทองคำ
นางสาวพัทธ์ธีรา  สุนทร
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


นางสาวกมลวรรณ  ภักดีโชติกุล
นางสาวจิรภัทร แสงสุวรรณ
นางสาวกิติยา  ศรีจำปา
นางสาวลินดา  ทิพจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ