เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

สำนักปลัดเทศบาล


นายนิจสินธุ์  จิตหาญ
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 


นายวสันต์  เทียนแก้ว นายนที ทองจินดา นายจิโรจ  อัครจรัสโรจน์ นางสาววรรษชล  สายไธสงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวชนิกานต์ เตสง่าวงศ์
นางสาวกัญจิณัฏฐ์ตา ศรีคงรักษ์
นางสาวอิสราวดี  ดอกไทร
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวอ้อยใจ  วงศ์กำปั่น นางสาวประภาพร  มหันตกาสี นางสาวขวัญจิรา ภมร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสุพจน์  แก้วแกมกาญจน์
 นายสมบัติ  พรมมานะ  นายสราวุธ  คำสาหา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
คนงานประจำรถขยะ
   
นายสรายุทธ คำสาหา  นายพรศักดิ์ หลอดทอง นายอิศเรศ ธรรมเกษร
คนงานประจำรถขยะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
 นายวิษณุ ธรรมคงทอง นางสาวบุศรินทร์  ฉุยฉาย นางอังคณา แสงนิล
 คนงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน
     
นายสะท้าน หลอดสีสง นายสำรวจ  จุติ
นางอัญชลี อวยพรสวัสดิ์
คนงาน คนงาน
 คนงาน