เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

สำนักปลัดเทศบาล

นายนิจสินธุ์  จิตหาญ
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 


นายวสันต์  เทียนแก้ว นายนที กองจินดา นายจิโรจ  อัครจรัสโรจน์ นางสาววรรษชล  สายไธสงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 

 
 
นางสาวชนิกานต์ เตสง่าวงศ์

นางสาวกัญจิณัฏฐ์ตา ศรีคงรักษ์
นางสาวอิสราวดี  ดอกไทร
นิติกรปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวอ้อยใจ  วงศ์กำปั่น
นางสาวประภาพร  มหันตกาสี นางสาวขวัญจิรา ภมร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 

 
นายสุพจน์  แก้วแกมกาญจน์

 นายสมบัติ  พรมมานะ  นายสราวุธ  คำสาหา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
คนงานประจำรถขยะ
 
 
 
นายสรายุทธ คำสาหา
   นายพรศักดิ์ หลอดทอง
คนงานประจำรถขยะ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
 

   
 นายอิศเรศ ธรรมเกษร
 นายวิษณุ ธรรมคงทอง
นางสาวบุศรินทร์  ฉุยฉาย
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 คนงาน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

   
 นางอังคณา แสงนิล

 นายสะท้าน หลอดสีสง
 นายสำรวจ  จุติ
 คนงาน
 คนงาน  คนงาน
 
 
 
นางอัญชลี อวยพรสวัสดิ์    
 
 คนงาน