ประกาศขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 23 พ.ย. 2566 ]
........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคริสตจักร หมู่ที 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 23 มิ.ย. 2566 ]
........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ (ครั้งที่ 2) [ 27 ก.พ. 2566 ]
........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ [ 31 ม.ค. 2566 ]
........................................................................................................................................................................................................................