วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคริสตจักร หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
21  เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผ2714 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมงาน โครงการร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองตะพอง บ้านมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ
8  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4130 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0002 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง