วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นทรายหยาบ จำนวน 2 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นทรายหยาบ จำนวน 2 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปรุงแต่งพร้อมดื่ม แบบพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร (ตรานมโรงเรียนแบบถุง) จำนวน 187 คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รวม 20 วัน ของโรงเรียนวัดวังจะอ้าย นักเรียนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมางานบริการในตลาดกลางเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6287 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-0003 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นทรายหยาบ จำนวน 15 เที่ยวๆ ละ 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง