วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอ้าย 4 - เกาะยาวพัฒนา หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ม.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 200 x 300 เซนติเมตร จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล ยินดีต้อนรับคณะจากสำนักงานท่องเที่ยว ขนาด 200x400 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย และป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ 2564 ขนาด 350x950 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อทรายหยาบรถบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 8 เที่ยว และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 12 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เป็นเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4130 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0002 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร เป็นน้ำหมักฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้และดูดซึมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดทำฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาออกแบบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง