วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-6718 จันทบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งสาย LAN , สาย Fiber optic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ติดรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 10 เมตร รถชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-2983 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เป็นล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง